…kanalizace je dostupná jen pro někoho?

Obec využívá pro odkanalizování od roku 2001 čistírnu odpadních vod (dále jako „ČOV“) v Roztokách. Uvedené rozhodnutí bylo přijato v 90. letech po zjištění, že sousední obec Únětice nemůže vybudovat vlastní ČOV s ohledem na chráněné území. Do vybudování tohoto odkanalizování byly investovány významné finanční prostředky. Napojení na kanalizaci Únětic je realizováno skrze výtlak Ke kapličce v Úněticích, který je aktuálně kapacitně zcela nedostatečný a je připravován projekt jeho rekonstrukce a rozšíření za miliony korun.

Na konci roku 2011 byla kapacita ČOV Roztoky pro občany obce dostatečná. Obec pod vedením starosty Ing. Sládka však uzavírá dne 27.12.2011 Memorandum s Alfou Praha s.r.o., na jehož základě se zavázala rezervovat 400 ekvivalentů (dále jako „EO“) na ČOV Roztoky pro budoucí výstavbu developerského projektu (I. etapy). Po několika měsících je zjištěno, že kapacita ČOV Roztoky je pro obec vyčerpána a od 17.9.2012 platí usnesení zastupitelstva o nepřipojování nových objektů na kanalizační síť. Tento tzv. stop-stav s výjimkami, neřešený již 10 let, je pochopitelně zdrojem nelibosti mnoha zájemců o připojení. Lze konstatovat, že starosta Ing. Sládek upřednostnil zájmy developera, který rezervované EO již více než 10 let nevyužívá, před vlastními obyvateli, kteří následně na připojení svých rodinných domů roky čekají a jsou nuceni budovat jímky či domovní čistírny.

Stav, kdy individuální objekty v obci nemohou být z kapacitních důvodů připojovány na kanalizační řad, vytváří podhoubí pro klientelismus a spekulace o neoficiálních napojeních, což je neutěšený stav. Oficiální napojení pak zřejmě lze stále získat, o čemž svědčí případ zastupitele Ing. Ivana Brože, CSc. MBA, který vzbudil zájem veřejnosti po zveřejnění na zastupitelstvu obce (zápis z 24.8.2022 – bod „Různé“ a přílohy).

V roce 2016 přijalo zastupitelstvo usnesení o vybudování vlastní ČOV v Černém Vole. V roce 2018 byla uzavřena Smlouva o ČOV s developerem Alfa Praha s.r.o., která je z pohledu následných právních analýz pro obec zcela nevýhodná.

Podle právní analýzy renomované společnosti Frank Bold advokáti, s.r.o. z 15.2.2019 spočívá nevýhodnost smlouvy pro obec i) v nemožnosti získat dotaci na vybudování ČOV, ii) v závazku vybudovat ČOV v určitém termínu a rezervovat pro developera kapacity bez podkladů k potřebám obce, stejně jako ve výhodnosti s nakládáním s pozemky pro developera, atd.

Developer postupně získal do svého vlastnictví nezbytné pozemky v Černém Vole, čímž se pozice pro obec stala nevýhodnou. Na základě právní analýzy společnosti HKR advokátní kancelář, s.r.o. z 31.12.2018 má obec za to, že tato smlouva je pro ni neúčinnou s ohledem na její nezúčinění zastupitelstvem obce, což je na následný popud developera z července 2022 řešeno v soudním sporu.

Dále uvádíme podstatné události k tématu dle jednotlivých volebních období.

Zeptali jsme se starostky…

„Vzhledem ke stále platnému rozhodnutí zastupitelstva z 27.9.2012 o nemožnosti připojovat nové objekty na kanalizaci, je obec ve velmi nepříjemné situaci, kdy musí nutit své nové obyvatele investovat do domovních čistíren či jímek a zároveň není schopna realizovat nové kanalizační sítě s přispěním dotačních titulů, které napojení vyžadují.

Tento stav je způsoben několika špatnými rozhodnutími minulých zastupitelstev a týká se dvou hlavních problémů: nedostatečnou kapacitou roztocké čistírny a havarijním stavem čerpací stanice v Černém Vole. Obojími se zabýváme.

Na rekonstrukci čerpací stanice je již připraven projekt k realizaci. Co se týká čistírny odpadních vod, obec historicky odsouhlasila vybudování vlastní čistírny v Černém Vole, což podporuje i naše vedení. Její realizaci však již dlouho brání to, že jak pozemky pod ni, tak projekt sám je ve vlastnictví soukromého investora, který si tak může klást podmínky, za jakých ji vybuduje.

V roce 2018 řešilo bývalé zastupitelstvo tuto pro obec již tak nevýhodnou pozici podpisem smlouvy, kterou obec zavázalo do jejího nereálného plnění, takže zastupitelstvo rozhodlo dne 10.4.2019 na základě právního posouzení této smlouvy o její neúčinnosti, a dosud většina současného zastupitelstva na tomto faktu trvá.

Důkazem toho, že stavbu čistírny nechceme jakkoli brzdit je i to, že zastupitelstvo dne 12.10.2021 rozhodlo o vydání souhlasu obce s územním rozhodnutím, které může být stavebním úřadem již brzy vydáno. Alfa Praha v srpnu 2022 představila obci Statenice 2. rozpracovanou variantu dalšího stupně projektu čistírny určeného pro stavební povolení. Zohledňuje v ní kromě připomínek našeho provozovatele také připomínky obce Únětice. Ty nesouhlasily s její původní podobou, která dle nich nedostatečně reflektuje rekreační oblast v blízkosti rybníka.

S investorem Alfa Praha jsme opakovaně jednali o nových podmínkách realizace vznikajícího projektu, týkajících se kromě úpravy předešlých nedostatků smlouvy také jejího financování, které je pro definování konečné podoby projektu zásadní. Většina zastupitelů trvá na tom, aby investor uhradil v rámci kontribucí/kompenzací obci i úhradu za ekvivalentní objem čistírny pro stávající obyvatele.

Na konečné výši tohoto příspěvku jsme dosud s investory (jednali jsme s Alfou Praha i s CPI) nenašli shodu, i když pevně věřím, že kdyby nám vyjednávání nepřerušily volby, dosáhli bychom kompromisního řešení a jsem přesvědčena, že ve prospěch celé obce.“

MgA. Apolena Novotná, starostka

Zásadní kroky a rozhodnutí

V období 1990–1994

Obec již v tomto období zamýšlí zapojit do budování kanalizační sítě stavebníky a developery, a to minimálně formou příspěvků (viz zápis z 15.10.1992 nebo 11.3.1993).

Složení zastupitelstva
 • Bouška František, Ing. (starosta)
 • Kopinec Jan, Ing. (místostarosta)
 • Lukáš Miroslav
 • Plecitá Libuše
 • Pokorná Yvona
 • Pokorný Michal
 • Sedláček Jiří

V období 1994–1998

 • 1995 – Nemožnost stavět ČOV Únětice – zásadní koncepční změna kanalizace po zjištění, že nelze stavět ČOV Únětice v CHKO, Únětice souhlasí s napojením na Roztoky.
 • 1996 – Generel kanalizace – je vyhotoven generel kanalizace – návrh vedení přes Únětice do ČOV Roztoky, rozpočet 150-170 mil. Kč
Složení zastupitelstva
 • Bouška František, Ing. (starosta)
 • Kopinec Jan, Ing. (místostarosta)
 • Lukáš Miroslav
 • Plecitá Libuše
 • Pokorná Yvona
 • Pokorný Michal
 • Sedláček Jiří

V období 1998–2002

V tomto období pokračuje budování kanalizační sítě v obci. Budování kanalizační sítě je rozděleno do etap.

 • 2001 – Budování kanalizace v Úněticích – budoucí připojení výtlaku Ke kapličce.
 • 2002 – Určen poplatek za připojení – schválen poplatek za připojení na vodovod a kanalizaci ve výši 20 tis. Kč za objekt.
Složení zastupitelstva
 • Kopinec Jan, Ing. (starosta)
 • Čálek Alois (místostarosta)
 • Jeroušek Miroslav, Ing.
 • Makrlíková Anna, Ing.
 • Pokorná Yvona
 • Pokorný Michal
 • Srba Karel, Ing.

V období 2002–2006

 • 2004 – Část kanalizační sítě buduje Alfa Praha – na základě Darovací smlouvy a smlouvy a spolupráci ze dne 16.3.2004 (čl. 3.1.) buduje Alfa Praha s.r.o. část kanalizační sítě obce (I. etapu). Celkové náklady na kanalizaci 80.887.500,- Kč, dále 20 mil. Kč na úpravu povrchů.
 • 2005 – Část kanalizační sítě buduje Ballymore – II. etapu kanalizace postaví a bude vlastnit Ballymore.
Složení zastupitelstva
 • Pokorný Michal (starosta)
 • Mrázek Bohuslav (místostarosta do 7/2005)
 • Vyšínová Jana (místostarostka od 8/2005)
 • Blecha Zdeněk (do 11/2002)
 • Brávek Jiří (od 8/2005)
 • Brož Ivan
 • Brož Jiří
 • Hrdina Vojtěch (do 8/2005)
 • Kopinec Jan, Ing.

V období 2006–2010

Pokračování budování kanalizační sítě.

 • 2006 – Řešení problémů s budováním vodovodů a kanalizace – zjištěny problémy s pracemi na vodovodních a kanalizačních řadech, nepředány protokoly o kanalizačních zkouškách. Zkoumání zakázky kanalizace ze strany ÚOHS.
Složení zastupitelstva
 • Zeman Antonín (starosta do 12/2007)
 • Mrázek Bohuslav (místostarosta do 12/2007)
 • Pokorný Michal (starosta od 1/2008)
 • Kupec Michal (místostarosta od 1/2008)
 • Brož Ivan, Ing., CSc.
 • Hajoš Michal, Ing.
 • Kopinec Jan, Ing.
 • Vyšínová Jana, Mgr. (do 12/2006)

V období 2010–2014

Stav kanalizace v tomto období: délka 5.887 m – část ve vlastnictví obce a  část ve vlastnictví developerů (Ballymore 875 m, Alfa Praha 1.534 m), problém s balastními vodami. 

 • 2010 – Prodloužení dohody o ČOV Roztoky – schválení prodloužení dohody vlastníků o ČOV Roztoky
 • 2010-2014 – Nová kanalizace – budování části kanalizační sítě za pomoci menších developerských projektů.  
 • 2011 – Kamerové zkoušky – kamerová zkouška kanalizace Ballymore, bez přítomnosti zastupitelstva, zkoušky dle Černošic v pořádku, paní Nováková chce nezávislého znalce
 • 2011-2012 – Zadání projektu ČOV – zadání projektu ČOV Pokorným, studie proveditelnosti ČOV ve Statenicích
 • 2012 – Usnesení o nepřipojování na kanalizaci
Složení zastupitelstva
 • Pokorný Michal (starosta do 6/2011)
 • Sládek Jan, Ing. (starosta od 6/2011)
 • Nováková Věra (místostarostka do 5/2012)
 • Šmardová Miroslava, Ing. (místostarostka od 5/2012)
 • Kupec Michal (do 9/2013)
 • Mrázek Bohuslav
 • Nyklas Jan
 • Picek František, MUDr.
 • Volková Věra, Ing.
 • Vondra Petr (od 9/2013)

V období 2014–2018

Složení zastupitelstva
 • Šmardová Miroslava, Ing. (starostka)
 • Mrázek Bohuslav (místostarosta do 3/2017)
 • Brož Jiří, Ing.
 • Cechel Jakub (od 5/2015)
 • Kopinec Jan, Ing.
 • Nyklas Jan
 • Picek František, MUDr. (do 5/2015)
 • Pokorný Michal
 • Sládek Jan, Ing.
 • Vondra Petr
 • Zeman Antonín (od 3/2017)

V období 2018–2022

Stav kanalizace v tomto období: v obci je postaveno 12.676 m kanalizace a obec vlastní 7.840 m a investoři 4.836 m, vodovodu je celkem postaveno 14.288 m, obec vlastní 10.648 m a investoři 3.640 m. Celková délka stok je cca 1300 bm – „A“ – (Š24-Š39), „B“ – (Š35-B11), „BA“, „SK1,SK2,SK3,SK4“.

 • 2019 – Nezúčinění smlouvy zajištění ČOV s Alfou Praha – nezúčinění Smlouvy o spolupráci a finančním zajištění ČOV s Alfou Praha s.r.o., zjišťování dalších potřeb obce (2 právní analýzy o neúčinnosti smlouvy a nevýhodnosti smlouvy pro obec advokátními kancelářemi – analýza 1, analýza 2).
 • 2019 – Kamerové zkoušky – zadání a realizace kamerových zkoušek kanalizace a zmapování stavu kanalizace s cílem zhodnocení stavu problémových stok, jejich ovality a nátoků zhotovitelem TvS-centrum Praha, s.r.o.
 • 2019 – ČSOV Slovanská – schválení záměru opravy přečerpávací stanice odpadních vod Slovanská, 11.12.2019 informace o výběrovém řízení, otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, pověření starostky podpisem smlouvy s vítěznou firmou STAVOKOMPLET, spol. s r.o.
 • 2019 – ČS Černý Vůl – informace o špatném stavu přečerpávací stanice v Černém Vole, která je jedinou cestou pro celé Statenice a Černý Vůl do kanalizace v Úněticích. Již minimálně v době podpisu Memoranda s Alfou Praha s.r.o. Ing. Sládkem obec věděla o nevyhovujícím stavu přečerpávací stanice a nutných investicích. Až 13.4.2019 schválen záměr vypracovat výběrové řízení ve věci „zhotovení projektové dokumentace pro projekt rekonstrukce, rozšíření ČSOV Černý Vůl v obci Statenice“, schválen podpis smlouvy s vítěznou firmou Ing. Ľubomír Charvát.
 • 2020 – Výměna vodoměrů – uzavřena smlouva o dodávce a výměně nových vodoměrů.
 • 2020 – Měrná kampaň – probíhá měrná kampaň na kanalizaci ve Statenicích. Výsledkem je doporučení provozovatele na kompletní rekonstrukci stoky A a B, v obou případech přes 300 m (výměna, nikoliv prostá oprava).
 • 2020-2021 – Nové vodovody a kanalizace – stavba kanalizace AG3 a vodovodu O5 v ulici Račanská, stavba kanalizace BG v ulici Za Sokolovnou (včetně přípojek, vč. schválení spolufinancování), stavba vodovodu a kanalizace v ulicích Za Sokolovnou a Račanská s vítěznou firmou Stavokomplet spol.s.r.o., schválení realizace prodloužení kanalizační stoky AG3 a vodovodního řadu O5, cca 70 m v ulici Račanská.
 • 2021 – kanalizace od Ballymore – zastupitelstvo přistoupilo po 10 letech vadné kanalizace převzaté obcí od developera Ballymore k zadání výběrového řízení na zhotovení projektové dokumentace na základě výsledku kamerových zkoušek. Podána informace o výběrovém řízení, jedná se o kanalizační stoky v ulicích V Lukách, Zelená, Statenická, souhlas s podpisem smlouvy s vítěznou firmou AQUION, s.r.o.
 • 2022 – kouřové zkoušky – obec zadává provádění namátkových kouřových zkoušek provozovatelem kanalizace za účelem zjišťování svedené dešťové vody do kanalizace.
 • 2022 – zmiňována intenzivní spolupráce obce s provozovatelem 1. Vodohospodářskou společností (24 za čtyřleté volební období), vyvíjena snaha zmapovat přípojky a napojení na vodovody a kanalizaci jednotlivých domácností, převzít privátní kanalizační sítě do vlastnictví obce, komunikovat pravidelnou údržbu a plán investic. Zmíněno čištění dešťové kanalizace – proběhlo dvakrát za volební období po desítkách letech a pomohlo to, lidem voda již neteče do zahrad.
Složení zastupitelstva
 • Novotná Apolena, MgA. (starostka)
 • Pokorný Michal (místostarosta)
 • Šanda Miroslav (místostarosta)
 • Brož Ivan, Ing., CSc. MBA
 • Cechel Jakub, Ing.
 • Mašek Dominik, Ing. Mgr.
 • Maxa Matěj
 • Šmardová Miroslava, Ing.
 • Trachta Jaroslav, Ing.