…někdy teče hnědá voda?

Zásobování obce vodou představuje ve Statenicích dlouhodobý problém. Vedle potíží s občas tekoucí hnědou vodou z litinového potrubí od Tuchoměřic se jedná i o problém s nedostatečným výtlakem do výše položených částí obce, zejména Račan. Shrnutí historie problémů s vodou v obci od roku 1956 podrobně prezentoval tehdejší starosta Ing. Bouška na zasedání zastupitelstva dne 21.10.1998 (zápis z 21.10.1998). Zmínil plán obce, rozsáhlou výstavbu rekreačních objektů v 60. a 70. letech 20. století, vodojemy a vodovody a stav až do roku 1998.

Přes snahy předchozích vedení obce situaci řešit není toto téma stále ukončeno. Obec je napojena na dvě tlaková pásma, z největší části je zásobována od roku 1998 vodou z vodojemu Velké Přílepy (společně s Velkými Přílepy a Úholičkami). Zbylá část obce je pak zásobována přivaděčem z Tuchoměřic vybudovaným v roce 1998.

V souvislosti s plánovanou rozsáhlou výstavbou bude nutné realizovat obecní vodojem i s přivaděčem. Zastupitelstvo obce schválilo dne 18.10.2021 tzv. variantu IV-B (v katastru obce Úholičky) dle vodohospodářské studie z roku 2020. Takto zvolené řešení by mělo definitivně ukončit dodávky vody z Tuchoměřic, tedy i existenci dvou tlakových pásem a problémy s tím spojené.

V textu níže jsou uvedeny hlavní události, které se týkají tématu zásobování obce vodou z pohledu jednotlivých volebních období.

Zeptali jsme se starostky…

„Současné zastupitelstvo od začátku zastávalo názor, že je třeba najít s developery uspokojivé řešení nejen v oblasti čistírny odpadních vod, ale i v oblasti dodávek pitné vody, kterou obec musí řešit pro stávající i budoucí obyvatele.

Z vodohospodářské studie, kterou jsme pro tento účel zadali v roce 2019, vyplynulo, že stávající řady a tlak v nich neunese tak veliký rozvoj nové výstavby a bude proto třeba vybudovat nový vodojem a vlastní přivaděč do obce. Ten by zároveň umožnil odpojit se od nevyhovujícího řadu z Tuchoměřic, z něhož občas teče hnědá voda, a pomohl by tím stávajícím obyvatelům.

Současné vedení se rozhodovalo mezi dvěma variantními řešeními doporučenými zmíněnou studií a nakonec upřednostnilo realizovat vodojem společně s obcí Úholičky, které již projekt zadaly. Toto rozhodnutí jsme opřeli o přání developera Alfa Praha, který na druhou variantu odmítl přispět, a podmínili ho tím, že developer zaplatí obci v rámci kontribuce/kompenzace také část objemu vodojemu pro stávající obyvatele, včetně přivaděče, který by měl vést podle studie přes pozemky Alfy Praha.“

MgA. Apolena Novotná, starostka

Zásadní kroky a rozhodnutí

V období 1990–1994

V tomto období je opakovaně zmiňována špatná kvalita vody, trvalý problém s dodávkou pitné vody v letních měsících, příprava přivaděče z Tuchoměřic, následně plán vlastního vodojemu. Vodojem byl uvažován již H-Systémem.

Složení zastupitelstva
 • Bouška František, Ing. (starosta)
 • Birhanzl Ivan (místostarosta)
 • Bubník Otakar
 • Horáček M.
 • Kopinec Jan, Ing.
 • Lorenc L.
 • Lukáš Miroslav
 • Plecitá Libuše
 • Pokorný Michal

V období 1994–1998

Složení zastupitelstva
 • Bouška František, Ing. (starosta)
 • Kopinec Jan, Ing. (místostarosta)
 • Lukáš Miroslav
 • Plecitá Libuše
 • Pokorná Yvona
 • Pokorný Michal
 • Sedláček Jiří

V období 1998–2002

V tomto období pokračuje budování inženýrských sítí v obci.

 • 2002 – Schválen poplatek za připojení na vodovod – zastupitelstvem schválen poplatek za připojení na vodovod a kanalizaci ve výši 20 tis. Kč za objekt.
Složení zastupitelstva
 • Kopinec Jan, Ing. (starosta)
 • Čálek Alois (místostarosta)
 • Jeroušek Miroslav, Ing.
 • Makrlíková Anna, Ing.
 • Pokorná Yvona
 • Pokorný Michal
 • Srba Karel, Ing.

V období 2002–2006

 • 2005 – CPI se nepodílí – CPI svůj developerský projekt pozastavuje a na budování vodovodního řadu v obci se nepodílí, s čímž obec původně počítala.
Složení zastupitelstva
 • Pokorný Michal (starosta)
 • Mrázek Bohuslav (místostarosta do 7/2005)
 • Vyšínová Jana (místostarostka od 8/2005)
 • Blecha Zdeněk (do 11/2002)
 • Brávek Jiří (od 8/2005)
 • Brož Ivan
 • Brož Jiří
 • Hrdina Vojtěch (do 8/2005)
 • Kopinec Jan, Ing.

V období 2006–2010

 • 2006 – Řešení problémů s budováním vodovodů a kanalizace – zjištěny problémy s pracemi na vodovodních a kanalizačních řadech, nepředány protokoly o kanalizačních zkouškách. Zkoumání zakázky kanalizace ze strany ÚOHS.
 • 2008 – Pokračování budování kanalizace a vodovodu – 4. etapu má vybudovat spol. POHL – vítěz výběrového řízení, přes 5 mil. Kč vodovod a 9,1 mil. Kč kanalizace.
 • 2009 – Přivaděč do vodojemu Velké Přílepy – dohoda o vybudování přivaděče do vodojemu Velké Přílepy za 8,5 mil. Kč z Úholiček. Dále se objevuje informace o poddimenzování vodovodních přivaděčů, zpracovávána studie na přivaděč (varianta A: 9 mil. Kč, var. B: 18 mil. Kč), informace o přivaděči ze Žalova (podíl Statenic 41,52 %, Velké Přílepy 46,03 %, Úholičky 12,45 %).
Složení zastupitelstva
 • Zeman Antonín (starosta do 12/2007)
 • Mrázek Bohuslav (místostarosta do 12/2007)
 • Pokorný Michal (starosta od 1/2008)
 • Kupec Michal (místostarosta od 1/2008)
 • Brož Ivan, Ing., CSc.
 • Hajoš Michal, Ing.
 • Kopinec Jan, Ing.
 • Vyšínová Jana, Mgr. (do 12/2006)

V období 2010–2014

 • 2011 – Obec buduje vodovodní přivaděč z Žalova – má uhradit 41,52 % z celkových nákladů, informace o navýšení množství vody o 20 % po úpravě šachet, obec požádá o stavební povolení na přivaděč, které vyřizuje Alfa Praha, posléze jednáno o posílení vodovodního přivaděče z Žalova, problémy s Tuchoměřicemi, hrozí ukončení dodávek vody.
 • 2011 – Stav vodovodu v obci – v obci je v této době celkem 7.822 m vodovodu, z čehož je část obce a část developerů, je evidován problém s balastními vodami, vyhodnocena spolupráce s 1. VHS.
 • 2011-2012 – Problémy dodávek z Tuchoměřic – znovu se objevují informace o problémech dodávek vody a kalná voda z Tuchoměřic, po složitých jednáních je uzavřena dohoda s Tuchoměřicemi na pokračování dodávek vody, obec platí 250 tis. Kč a dále sjednána platba 50 tis. Kč ročně, znovu zmiňována kalná voda z Tuchoměřic.
 • 2012 – Povodňový plán – obec vytváří povodňový plán, dle informací povodně nehrozí.
 • 2012–2014 – Varianty možných vodojemů – jsou zmíněny varianty možných vodojemů – později schválena varianta C obnovy vodovodů. Obec schvaluje plán obnovy vodárenské infrastruktury – Ing. Bulva.
 • 20122014 – Problémy s dodávkou vody – vodojem ve Velkých Přílepech je využit pro vodovodní přivaděč, opět problém s dodávkou vody, který je nutno šetřit. Následně obec uzavírá smlouvu o spolupráci s Alfa Praha ohledně vodojemu a vodovodního přivaděče. Schválení zpracování projektu na vodovodní přivaděč Ing. Knapovou.
Složení zastupitelstva
 • Pokorný Michal (starosta do 6/2011)
 • Sládek Jan, Ing. (starosta od 6/2011)
 • Nováková Věra (místostarostka do 5/2012)
 • Šmardová Miroslava, Ing. (místostarostka od 5/2012)
 • Kupec Michal (do 9/2013)
 • Mrázek Bohuslav
 • Nyklas Jan
 • Picek František, MUDr.
 • Volková Věra, Ing.
 • Vondra Petr (od 9/2013)

V období 2014–2018

 • 2015 – Platba za Vodojem Velké Přílepy – informace o platbě 41,5 %, tj. 415 tis. Kč na svazek vodojemu Velké Přílepy.
 • 2016 – Dokončení původního projektu na přivaděč – původní projekt na přivaděč DS vodovody s podílem Statenic přes 3 mil. Kč končí, je schválen závěrečný účet DSO a zánik.
Složení zastupitelstva
 • Šmardová Miroslava, Ing. (starostka)
 • Mrázek Bohuslav (místostarosta do 3/2017)
 • Brož Jiří, Ing.
 • Cechel Jakub (od 5/2015)
 • Kopinec Jan, Ing.
 • Nyklas Jan
 • Picek František, MUDr. (do 5/2015)
 • Pokorný Michal
 • Sládek Jan, Ing.
 • Vondra Petr
 • Zeman Antonín (od 3/2017)

V období 2018–2022

 • 2018 – Schválení plánu obnovy vodovodů a kanalizací – dochází ke schválení plánu obnovy vodovodů a kanalizací (9 hlasů).
 • 2019 – Schválení plánu preventivní údržby vodárensko-kanalizačního systému na rok 2019.
 • 2019 – Vodohospodářská studie obce – obec schvaluje zadání Vodohospodářské studie obce Statenice společnosti SUNCAD, jejíž výsledky jsou následně projednávány.
 • 20202021 – Jednání s Alfa Praha – starostka je pověřena, aby dále jednala se společností ALFA Praha s.r.o. o možných podmínkách vodojemu dle přiložené Varianty IV-B., vodojem s variantou IV.B včetně přivaděče schválen, v případě, že bude hrazen investory (8 hlasů).
 • 2020 – Výměna vodoměrů – uzavřena smlouva o dodávce a výměně vodoměrů.
 • 2020-2021 – Nové vodovody a kanalizace – schválení výstavby vodovodu a kanalizace v ulicích Za Sokolovnou a Račanská, smlouva s vítěznou firmou AQUARIUS a schválení spolufinancování, přijetí dotace na projekt Kanalizace a vodovod v ulicích Račanská a Za Sokolovnou.
 • 2021 – Schválení záměru spolufinancování dostavby přivaděče DN 250 do vodojemu Velké Přílepy – odhad rekonstrukce cca 9 mil. Kč na 800 m kanalizace. Zahájení zadávacího řízení na kompletní výměnu potrubí.
 • 2021 – Schválení Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.
 • 2022 – Schválení záměru úpravy ochranného pásma vodního zdroje KÚ Statenice – Horoměřice.
Složení zastupitelstva
 • Novotná Apolena, MgA. (starostka)
 • Pokorný Michal (místostarosta)
 • Šanda Miroslav (místostarosta)
 • Brož Ivan, Ing., CSc. MBA
 • Cechel Jakub, Ing.
 • Mašek Dominik, Ing. Mgr.
 • Maxa Matěj
 • Šmardová Miroslava, Ing.
 • Trachta Jaroslav, Ing.