H – Systém

Projekt H-Systém lze označit jako jeden z největších realitních podvodů 90. let. O tomto projektu se lze dočíst podrobně např. na Wikipedii. Megalomanský projekt z období let 1993-97, v rámci kterého bylo dokončeno jen asi 30 domů a pohledávky věřitelů činily přes 2 mld. Kč.

Obec schválila H-Systému výstavbu 148 bytových jednotek a 444 bytových jednotek „Sady“, byla dohodnuta určitá (ne písemná) smlouva o spolupráci s příspěvky, příslib vybudování školky, výměny pozemků s Horoměřicemi, zdůraznění výhod pro obec (zápis z 22.10.1997, zápis z 15.4.1998).

Je zajímavé, že tehdejší vedení obce zdůrazňovalo jen výhody pro obec bez reflexe, že se jednalo o podvodný projekt. Obec po krachu projektu situaci nijak nereflektovala z pohledu svých zájmů a rozsáhlou výstavbu nadále plně podporovala.

Po krachu H-Systému došlo ke vstupu nových vlastníků, jednalo se o založení družstev s účastí obce se zajištěním družstevní výstavby. Developerské projekty, vč. vydaných rozhodnutí, přešly posléze na nové subjekty (viz Alfa Praha, CPI, Ballymore).

Jak nahlížíme na development

V této oblasti se autoři projektu Paměť Statenic neubránili tomu, aby jednotlivé projekty hodnotili optikou přínosu pro obec. Jedná se o subjektivní zhodnocení autorů na základě zjištěných faktů. Touto optikou lze pak na základě zjištěných faktů hodnotit projekt CPI s jednáním Ing. Kopince jako naprosto nevýhodný, neboť obec aktivně odsouhlasila projekt 770 bytových jednotek v 51 bytových domech bez jakéhokoliv protiplnění. Obdobně neúspěšně pro obec lze hodnotit projekt Ballymore řešený především starostou Pokorným. Jednání o původním projektu H-Systém za starosty Ing. Boušky bylo vedeno srozumitelně, tato společnost však nemínila sliby plnit, až celý projekt zkrachoval. Ne zcela pochopitelný je nedostatek sebereflexe obce po krachu projektu ve volebním období Ing. Kopince. Rozsáhlý projekt společnosti Alfa Praha s.r.o., který obec nejvýrazněji ovlivní, je stále ve fázi obtížných jednání, přičemž obec ve svém posledním období přistoupila k vznášení požadavků na přiměřené kontribuce tak, aby výstavba developera přinesla obci rozvoj a nikoli další úpadek.

Dle slovníku cizích slov se developmentem ve stavebnictví rozumí „činnost spočívající ve vytipování lokality, vypracování projektu, realizace a financování stavby.“ Developer v úvodu svého jednání vytipuje vhodné pozemky pro výstavbu a vypracuje projekt. V rámci projektu je nutné jednat s obcí a dosáhnout shody. Obec v rámci územního plánování uplatňuje svou představu svého dalšího rozvoje. Vedení obce, které takovéto plánování řídí, by mělo být schopno zvážit veškeré budoucí důsledky svého rozhodnutí.

Pokud obec nepostupuje cestou drobné individuální výstavby, ale cestou velkých developerských projektů, pak jedná většinou se silnou a bohatou finanční skupinou, která má vlastní představu o dalším vzhledu a podobě obce, odpovídající účelu její činnosti, kterým je především co nejvyšší zisk. Jednání s velkými developery je pak zvláště pro malé obce velmi obtížné a je na umu jejich vedení, jaké podmínky dokáží pro obec vyjednat a jaké podmínky developerovi stanoví. Celá oblast developmentu, v níž se pohybují velké finance, je pak často zdrojem korupčních pokušení, kdy se developerské skupině zkrátka vyplatí získat přízeň důležitých představitelů malé obce pro hájení svých zájmů za z jejího ohledu poměrně nízké vynaložené prostředky. Zkouškou a svodem pro představitele obce jsou pak jejich vlastní zájmy na svém obohacení na úkor obce, jejíž zájmy mají hájit. Úspěšnost a přínos reprezentantů obce pro její obyvatele lze pak poměřovat tím, co se jim podařilo pro svou obec vyjednat a do obce přinést.