Statenice Property Development, a.s. (dříve CPI – Statenice, a.s.)

I. Dosud nerealizovaný developerský projekt Statenice Property Development, a.s. je aktuálně již přes 20 let ve fázi vydaných územních rozhodnutí. Původní projekt Sady II. společnosti H-Systém měl od roku 1998 vydaná územní rozhodnutí na 440 bytových jednotek. Následně došlo díky velmi úzké spolupráci developera s tehdejším starostou Ing. Kopincem v roce 2002 k rozšíření územního rozhodnutí na 770 bytových jednotek (51 domů) a 3 viladomy. Ing. Kopinec navíc ve snaze zajistit developerovi územní rozhodnutí činil velice nestandardní kroky, jednal proti vůli zastupitelstva a zneužil postavení starosty. Značně neobvyklá byla i rychlost práce stavebního úřadu Velké Přílepy, který podání Ing. Kopince neobyčejně rychle a bez připomínek zpracovával. Přes argumenty starosty Kopince, že obec získá z navýšené výstavby 90-110 mil. korun, se tak dosud nestalo a nic nenasvědčuje, že by tomu tak kdy mělo být. Přejít na detailní informace.

II. Občané se o tomto (do té doby pasivním) developerovi dozvěděli po letech znovu po roce 2006, kdy byla zejména v obdobích tehdejšího starosty Pokorného po několik let na pozemky developera masivně navážena zemina a kamenivo z tunelu Blanka. Vedení obce nedokázalo navzdory stížnostem občanů uvedenému jednání zamezit. Přejít na detailní informace.

Témata jsou podrobně dále zpracovávána pod body I a II. S ohledem na získané materiály se jedná o odbornou analytickou práci s citováním příslušných zdrojů, s nimiž se mohou zájemci v odkazech přímo seznámit.

I. Územní rozhodnutí

V období starosty Ing. Kopince (1998-2002) platil původní projekt H–Systém Černý Vůl II./SAD z dubna 1996, na ploše pozemků 20,85 ha, přičemž k zástavbě bylo určeno 16,1 ha. Projekt byl schválen na výstavbu 440 bytových jednotek, dle komplexního vyjádření Okresního úřadu Praha-západ k výstavbě z 5.6.1998 – 55 rodinných domů. Tento projekt získala do svého vlastnictví po krachu H-Systému společnost Body International s.r.o., která projevila zájem projekt zásadně navýšit.

Starosta Kopinec poté s tímto developerem úzce spolupracoval, přestože byl ve významném konfliktu zájmů. Na jedné straně starosta obce, na druhé podnikatel ve stavebnictví na živnostenské oprávnění nepřetržitě od 29.9.1992 a později dokonce i zástupce investora. V roce 2001 se ujal přípravy změny předchozího územního rozhodnutí s cílem navýšit výstavbu z 440 bytových jednotek na 770 bytových jednotek (51 domů) a 3 viladomy. Poté jako zástupce developera zpracoval projekt a obdržel souhlasné komplexní vyjádření Okresního úřadu Praha–západ k výstavbě z 12.12.2001.

Následně se v obci proti plánované výstavbě zvedla masivní vlna odporu občanů (cca 22 % obyvatel) vyjádřená podpisem petice z 31.12.2001. Tato byla starostou ignorována a obec Statenice zastupující vlastníky podává dne 18.1.2002 příslušný návrh na změnu územního rozhodnutí. V únoru 2002 došlo k podání námitek v územním řízení ze strany manželů Šmahových. V odvolání je mj. zmíněna zásadní změna koncepce výstavby na bytové domy městského typu – původně schválených 440 bytů se navyšuje na 770 bytů, tj. trojnásobné navýšení počtu obyvatel. Poté dne 27.3.2002 vydává stavební úřad Velké Přílepy územní rozhodnutí na výstavbu měnící předchozí územní rozhodnutí.

Okresní úřad Praha–západ přípisem z 8.3.2002 upozorňuje Obecní úřad na porušení pravidel správního řízení. Vydané územní rozhodnutí bylo tedy shledáno pro odvolací řízení neúspěšné, načeš přistoupil Ing. Kopinec k doplnění územního plánu obce, tj. obecní vyhlášky 1/97 a požádal stavební úřad, aby bylo předchozí jím vydané územní rozhodnutí zrušeno v autoremeduře.

Starosta Kopinec souhlas s masivní výstavbou zdůvodňoval jako jedinou možnost, jak vybudovat splaškovou kanalizaci. Odpor občanů dokonce přiláká pozornost tehdejšího hejtmana Bendla, který se na vlastní žádost dne 21.2.2002 účastní jednání zastupitelstva, na němž se projednává i petice 177 občanů. Dle Ing. Kopince obec získá výstavbou 90-110 mil. Kč na vybudování sítí, neboť nemá vlastní prostředky, zájemců o byty po zkrachovalém H-Systému je 200-300, Praha 6 dodá další.

25.3.2002 starosta Kopinec složitou situaci řeší tak, že navrhuje vydání nového územního rozhodnutí s tím, že veškeré podklady již předložil, obec zastupuje všechny účastníky řízení. Ihned tentýž den 25.3.2002 stavební úřad na žádost obce v autoremeduře ruší rozhodnutí o územním rozhodnutí z 14.2.2002. Územní rozhodnutí je následně 27.3.2002 vydáno na žádost OÚ Statenice. Starosta Kopinec tak prokazuje až neuvěřitelný vliv na stavební úřad, který bezodkladně jeho žádostem vyhovuje.

Paradoxem je, že navzdory významné snahy starosty Kopince a jeho osobní angažovanosti ani územní rozhodnutí z 27.3.2002 není ukončením záležitosti. Pokračující významné tlaky občanů proti výstavbě starosta Kopinec ignoruje argumentem, že jich není dostatečný počet, a pokračuje v úsilí dosažení územního rozhodnutí (zápis z 19.6.2002).

Pro úplnost lze ještě doplnit, že starosta Kopinec v téže době prosazuje i další masivní živelnou výstavbu společností Alfa Praha s.r.o. a je autorem myšlenky 1. změny územního plánu obce z roku 1997, kterou zadává.

Dne 14.8.2002 obdrželo zastupitelstvo obce informaci o zrušení územního rozhodnutí z 27.3.2002 na změnu 770 bytů (zřejmě spíše přerušení řízení), a rozhodlo nepokračovat v dalším projednávání a nechat uvedenou záležitost na další zastupitelstvo po volbách (zápis z 14.8.2002). Starosta Kopinec ovšem dne 30.10.2002 (dva dny před novými volbami!!) poslal za obec stavebnímu úřadu doplnění svévolně vypracované Vyhlášky obce č. 2/2002 odstraňující vady přerušeného územního řízení. Velmi rychle poté stavební úřad opět vyhovuje starostovi a 13.11.2002 vydává územní rozhodnutí (pozn. 18.11.2002 proběhla volba nového starosty Pokorného)územní rozhodnutí na výstavbu Sad II (tímto je nahrazeno původní územní rozhodnutí z roku 1998). Nový starosta Pokorný situaci neřeší, když nechává lhůtu pro odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí nečinně uplynout, a právní moc tak nastává 6.12.2002. Výstavba 770 bytových jednotek (51 domů) a 3 viladomů se tak stává již nezvratnou.

Lze ještě doplnit, že 6.12.2002 Okresní úřad Praha-západ žádá o podklady k přezkoumání vydaného územního rozhodnutí. V lednu 2003 obec dává podnět stavebnímu úřadu na přezkoumání územního rozhodnutí a Krajský úřad dne 2.8.2005 zasílá vyjádření k podnětu. Právní moc územního rozhodnutí je již nezvratitelná.

Lze konstatovat, že činnost starosty Ing. Kopince v roce 2002 znamená pro obec nezvratné důsledky, masivní výstavbě developera již nelze zabránit a obec zřejmě neobdrží žádné příspěvky. Zprostředkování takto masivní výstavby naprosto bezprecedentním způsobem bylo sice shledáno jako nezákonné, vydané územní rozhodnutí však již nelze zvrátit a nezákonné jednání nebylo nikdy stíháno.

Autoři projektu považují jednání starosty Ing. Kopince v uvedené věci v roce 2002 za neobhajitelné, přičemž starosta Pokorný jako jeho pokračovatel, náležitě nekonal, aby následkům zabránil. S ohledem na uplynutí více jak 20 let má tak jednání Ing. Kopince již jen historickou povahu, může však sloužit jako odstrašující příklad činností voleného zástupce občanů, jehož důsledky pocítí další generace.

II. Deponie z tunelu Blanka

Následný vlastník pozemků Sad II Statenice Property Development, a.s. (dříve CPI – Statenice, a.s.) výstavbu dosud nerealizuje. V období 2004-2006 získává množství dalších územních rozhodnutí a stavebních povolení na výstavbu. V roce 2004 bylo jednáno o plánovací smlouvě (kontribuce pro obec), která však nebyla nikdy podepsána. Nepochybně však bude developer na obec vznášet požadavky na podporu jeho výstavby, s níž obec se starostou Kopincem bez podmínek souhlasila.

Dne 14.1.2005 (v období jednání o možné plánovací smlouvě) rozhodl developer o dočasném zastavení projektu, 19.11.2008 bylo potvrzeno rozhodnutí společnosti o posunu projektu v čase.

Dne 14.5.2005 přišla obci nabídka od společnosti ADMIJA s.r.o. na poskytnutí daru 2 mil. Kč, za komplikace s plánovanou deponií. Dar byl následně obcí odmítnut (zápis z 26.5.2008).

V období 2006-2013 probíhá masivní navážka zeminy z tunelu Blanka (cca 140 000 m3 zeminy a kameniva), přes angažování stavebního úřadu, který dne 17.12.2007 vydává rozhodnutí bezodkladně zastavit navážku, tato pokračuje i následující rok. Ze zápisů a dostupných dokumentů vyplývá, že starosta Pokorný řešil problematiku navážky liknavě. Věcí se výrazně zabývá zastupitel Ing. Hájoš (email z 4.11.2008) – dle jeho informace se starosta Pokorný angažoval u stavebního úřadu, aby investor nebyl pokutován. Je kritizováno, že starosta Pokorný řeší věc navážky déle než rok a je zde zmíněno také propojení starosty Pokorného s Alfou Praha. Dne 11.11.2008 shrnuje problematiku navážky tehdejší právník obce JUDr. Adam.

Dne 4.7.2007 stavební úřad rozhodl o povolení terénních úprav (navážka). Poté dne 2.4.2009 podává odvolání VIA MAGNA. Následně je 21.9.2009 vydáno rozhodnutí o odstranění terénní úpravy/navážky Stavebním úřadem Velké Přílepy, které je potvrzeno Krajským úřadem Středočeského kraje ze dne 31.3.2010.

Za nejasných okolností jsou následně 5.3.2012 dodatečně schváleny stavebním úřadem terénní úpravy a protihlukový val, navzdory předchozímu nařízení navážku odvézt.

V letech 2013-2014 starosta Ing. Sládek usiluje o upravení předchozích poměrů s developerem v důsledku navážky, je deklarován špatný stav. Je vypracováno stanovisko advokáta Směji z 7.11.2013. Řešení odtoku dešťových vod, podněty státním orgánům jsou bez výsledku, je proveden alespoň suchý poldr.

Pro úplnost ještě dáváme, že v roce 2022 je developerem vybudován protihlukový val a terénní úpravy, kácení dřevin povoleno v červenci 2021 Obecním úřadem.

Jak nahlížíme na development

V této oblasti se autoři projektu Paměť Statenic neubránili tomu, aby jednotlivé projekty hodnotili optikou přínosu pro obec. Jedná se o subjektivní zhodnocení autorů na základě zjištěných faktů. Touto optikou lze pak na základě zjištěných faktů hodnotit projekt CPI s jednáním Ing. Kopince jako naprosto nevýhodný, neboť obec aktivně odsouhlasila projekt 770 bytových jednotek v 51 bytových domech bez jakéhokoliv protiplnění. Obdobně neúspěšně pro obec lze hodnotit projekt Ballymore řešený především starostou Pokorným. Jednání o původním projektu H-Systém za starosty Ing. Boušky bylo vedeno srozumitelně, tato společnost však nemínila sliby plnit, až celý projekt zkrachoval. Ne zcela pochopitelný je nedostatek sebereflexe obce po krachu projektu ve volebním období Ing. Kopince. Rozsáhlý projekt společnosti Alfa Praha s.r.o., který obec nejvýrazněji ovlivní, je stále ve fázi obtížných jednání, přičemž obec ve svém posledním období přistoupila k vznášení požadavků na přiměřené kontribuce tak, aby výstavba developera přinesla obci rozvoj a nikoli další úpadek.

Dle slovníku cizích slov se developmentem ve stavebnictví rozumí „činnost spočívající ve vytipování lokality, vypracování projektu, realizace a financování stavby.“ Developer v úvodu svého jednání vytipuje vhodné pozemky pro výstavbu a vypracuje projekt. V rámci projektu je nutné jednat s obcí a dosáhnout shody. Obec v rámci územního plánování uplatňuje svou představu svého dalšího rozvoje. Vedení obce, které takovéto plánování řídí, by mělo být schopno zvážit veškeré budoucí důsledky svého rozhodnutí.

Pokud obec nepostupuje cestou drobné individuální výstavby, ale cestou velkých developerských projektů, pak jedná většinou se silnou a bohatou finanční skupinou, která má vlastní představu o dalším vzhledu a podobě obce, odpovídající účelu její činnosti, kterým je především co nejvyšší zisk. Jednání s velkými developery je pak zvláště pro malé obce velmi obtížné a je na umu jejich vedení, jaké podmínky dokáží pro obec vyjednat a jaké podmínky developerovi stanoví. Celá oblast developmentu, v níž se pohybují velké finance, je pak často zdrojem korupčních pokušení, kdy se developerské skupině zkrátka vyplatí získat přízeň důležitých představitelů malé obce pro hájení svých zájmů za z jejího ohledu poměrně nízké vynaložené prostředky. Zkouškou a svodem pro představitele obce jsou pak jejich vlastní zájmy na svém obohacení na úkor obce, jejíž zájmy mají hájit. Úspěšnost a přínos reprezentantů obce pro její obyvatele lze pak poměřovat tím, co se jim podařilo pro svou obec vyjednat a do obce přinést.

Zeptali jsme se starostky…

„S tímto druhým největším developerem na našem území jsme jednali několikrát v rámci pořizování změny č.1 územního plánu a projednali návrh úprav daných ploch, který byl do změny zanesen. Na základě nesouhlasu s projednáním změny ze strany Alfa Praha však nebyla změna č.1 zatím projednána.

Dále proběhla jednání v rámci pořízení územní studie na plochu Z14 územního plánu, která s plochami CPI sousedí.

Stejně jako s Alfou Praha jsme jednali i s CPI o výšce kontribucí a požadovali jejich spoluúčast na čistírně odpadních vod i vodojemu.

V roce 2022 společnost CPI realizovala na svých pozemcích protihlukový val, na který měla vydané stavební povolení a na podzim osadí svah doporučenou výsadbou keřů.“

MgA. Apolena Novotná, starostka