Rozšiřování obce výstavbou je zásadním tématem. Růst obce je přirozený proces, který obec usměrňuje územním plánováním. Při skokovém nárůstu výstavby a počtu obyvatel je zodpovědné plánování nutností. Příchod developera vždy představuje velké možnosti i velká…

Obec využívá pro odkanalizování od roku 2001 čistírnu odpadních vod (dále jako „ČOV“) v Roztokách. Uvedené rozhodnutí bylo přijato v 90. letech po zjištění, že sousední obec Únětice nemůže vybudovat vlastní ČOV s ohledem na…

Zásobování obce vodou představuje ve Statenicích dlouhodobý problém. Vedle potíží s občas tekoucí hnědou vodou z litinového potrubí od Tuchoměřic se jedná i o problém s nedostatečným výtlakem do výše položených částí obce, zejména Račan.…

Přestože je mateřská škola slibována a plánována již od roku 1995, stále v obci není. Školku a školu vnímáme pro obec jako vklad do budoucnosti. Je to nutnost, která nesnese odkládání, a jejich absence představuje…

V roce 2022 mohly Statenice slavit víc než 100 let existence statenické školy. Je ironií, že v roce 1994 zastupitelé obce rozhodli o prodeji školy i s pozemkem za (z dnešního pohledu) pouhý 1,5 mil.…

V roce 2004 se developer Alfa Praha s.r.o. vzdal pozemku parc. č. 100 – Parádnice/štěpnice v nezastavitelném území aktivní zóny Únětického potoka. S ohledem na povahu pozemku, který je částečně ve svahu a z části…

Zámek býval vždy dominantou Statenic a jeho významné umístění stále obec definuje. Zcela právem tedy občané jeho trvale zchátralý stav kritizují. Jedná se o chráněnou historickou památku s velkou historickou hodnotou, z odkazů na internetu…

Přestože obec Statenice vykazuje v posledních letech kladné zůstatky na svých účtech ve výši cca 50 mil Kč, o bohatou a prosperující obec se rozhodně nejedná. V obci dlouhodobě chybí základní občanská vybavenost, především mateřská…