…si obec nemůže finančně dovolit větší projekty?

Přestože obec Statenice vykazuje v posledních letech kladné zůstatky na svých účtech ve výši cca 50 mil Kč, o bohatou a prosperující obec se rozhodně nejedná.

V obci dlouhodobě chybí základní občanská vybavenost, především mateřská škola a základní škola, a občané jsou tak často nuceni mít trvalé bydliště v jiných obcích, aby tyto potřeby pro své děti zajistili. To má velmi negativní dopad na příjmy obce. Ta se snaží, především v posledním volebním období, situaci řešit smlouvami s okolními obcemi, aby byly statenické děti do jejich MŠ/ZŠ umístěny.

Dále není v obci uspokojivě řešeno odkanalizování části míst a dodávky vody. Rovněž část inženýrských sítí – kanalizace a přečerpávací stanice – byly buď provedeny nekvalitně, či jsou poddimenzovány, což pro obec znamená vynakládat další desítky milionů korun na nápravu těchto pochybení. Samozřejmě lze jmenovat i další množství nakumulovaných neřešených problémů od veřejného osvětlení po stav komunikací.

Peněžní prostředky obce na její rozvoj rozhodně nestačí, a tak obec řeší financování svých projektů především účelovými dotacemi a příspěvky od developerů. Do obce proudila do roku 2020 dotace z Letiště Praha ve výši cca 800 tis. Kč ročně, která byla dána polohou obce v blízkosti letiště.

Pokusili jsme se pro vás zjistit, jak úspěšná byla vedení obce v otázce získávání dotací do obce v posledních třech volebních obdobích. Vše je přehledně znázorněno na následujícím grafu a detailněji popsáno v jednotlivých obdobích.

Autorům projektu se nepodařilo zjistit, do jaké míry obec využívala dotačních možností v období do roku 2010. S ohledem na způsob vedení obce lze předpokládat, že obec využívala dotačních možností zcela minimálně.

Zeptali jsme se starostky…

„Připravili jsme model financování 10 základních projektů obce ve střednědobém horizontu. Jedná se o projekty vodojemu a přivaděče (kontribuce), čistírny odpadních vod (kontribuce), opravy havarijního stavu přečerpávacích stanic Černý Vůl (z rozpočtu obce, dotace nedostaneme) a Slovanská (s dotací), opravy špatné kanalizace (z rozpočtu obce, dotace nedostaneme), chodníku Statenická (s dotací), MŠ Parádnice (s dotací) a spolkové ZŠ Horoměřice (s dotací).

Vstupními daty jsou vlastní zdroje obce (běžný účet), zdroje z financování možného získat u banky, předpokládané dotační možnosti, předpokládané výše příspěvků (kontribucí) developera a předpokládané ceny realizace projektů.

Při naposledy navrhované kontribuci developera Alfa Praha ve výši 700 Kč/m2 (147 mil. Kč) a při zohlednění započitatelného plnění navrhovaného Alfou Praha (160 mil. Kč) a předpokládaných dotací chybí obci na realizaci základních projektů částka ve výši 150 mil. Kč. Dle aktuální metodiky Komerční banky (jako hlavní banky obce) může obec využít na dofinancování projektů bankovní úvěry do výše 80 mil. Kč.

Z výše uvedeného vyplývá, že i při získání změněných kontribucí, chybí obci na realizaci těchto projektů suma ve výši 70 mil. Kč., do nichž však nepočítáme žádné další investice typu obnovy veřejného osvětlení, realizace bezpečnostních opatření nebo chodníků, které nicméně i přes to připravujeme k realizaci, protože jsou třeba. Po volbách bude muset proto zvolené zastupitelstvo vytyčit nově priority.

MgA. Apolena Novotná, starostka

2010–2014 (získáno 2,9 mil Kč)

Obec získala především dotaci v částce 2,6 mil. Kč na pořízení zametacího stroje Cytimaster 2005B standard.

Složení zastupitelstva
 • Pokorný Michal (starosta do 6/2011)
 • Sládek Jan, Ing. (starosta od 6/2011)
 • Nováková Věra (místostarostka do 5/2012)
 • Šmardová Miroslava, Ing. (místostarostka od 5/2012)
 • Kupec Michal (do 9/2013)
 • Mrázek Bohuslav
 • Nyklas Jan
 • Picek František, MUDr.
 • Volková Věra, Ing.
 • Vondra Petr (od 9/2013)

2014–2018 (získáno 3,5 mil Kč)

Obci se podařilo získat 5 dotací. Jedná se o 1,6 mil. Kč na vybudování chodníku Kralupská. Dále 209 tis. Kč na pořízení štěpkovače, téměř 1,2 mil Kč na pořízení kompostérů, 213 tis. Kč na opravu pomníku a 217 tis. Kč na revitalizaci zeleně.

Složení zastupitelstva
 • Šmardová Miroslava, Ing. (starostka)
 • Mrázek Bohuslav (místostarosta do 3/2017)
 • Brož Jiří, Ing.
 • Cechel Jakub (od 5/2015)
 • Kopinec Jan, Ing.
 • Nyklas Jan
 • Picek František, MUDr. (do 5/2015)
 • Pokorný Michal
 • Sládek Jan, Ing.
 • Vondra Petr
 • Zeman Antonín (od 3/2017)

2018–2022 (získáno 9,5 mil Kč)

Obci se podařilo získat 7 dotací. Jedná se o 2,85 mil. Kč na novou knihovnu a 45 tis. Kč na její IT vybavení.

Dále 1,7 mil. Kč na nový povrch v ulici Za Sokolovnou, 1,44 mil. Kč na vodovod a kanalizaci v ulici Račanská, 1 mil. Kč na opravu přečerpávací stanice odpadních vod v ulici Slovanská.

Také 200 tis. Kč na projektovou dokumentaci chodníku Statenická + 38 tis. Kč na audit bezpečnosti k tomuto projektu. Dále obec požádala o cca 250 tis na obnovu parku na Parádnici.
Obec rovněž svou efektivní správou vlastních prostředků (individuální úložky přes noc) získala navíc dalších cca 2,3 mil Kč.

Složení zastupitelstva
 • Novotná Apolena, MgA. (starostka)
 • Pokorný Michal (místostarosta)
 • Šanda Miroslav (místostarosta)
 • Brož Ivan, Ing., CSc. MBA
 • Cechel Jakub, Ing.
 • Mašek Dominik, Ing. Mgr.
 • Maxa Matěj
 • Šmardová Miroslava, Ing.
 • Trachta Jaroslav, Ing.

2022+ (v řešení dotace ve výši přes 35 mil Kč)

Nad rámec získaných dotací jsou stávajícím vedením intenzivně připravovány žádosti na realizaci MŠ, tj. 20 mil. Kč, na realizaci chodníku Statenická v předpokládané výši 12,5 mil. Kč. Na rekonstrukci osvětlení ve výši 1,2 mil. Kč a 1,1 mil. Kč a na osvětlení přechodů 500 tis. Kč.