…Parádnice není opravdovým parkem pro lidi?

V roce 2004 se developer Alfa Praha s.r.o. vzdal pozemku parc. č. 100 – Parádnice/štěpnice v nezastavitelném území aktivní zóny Únětického potoka. S ohledem na povahu pozemku, který je částečně ve svahu a z části v záplavovém území, lze předpokládat, že developer neshledal ve svém portfoliu využitelnost tohoto typu pozemku, který s sebou nese spíše trvalé náklady na jeho údržbu. Obec tak získala jediný velký pozemek, který může sloužit veřejnosti a mohla nad využitelností pozemku začít přemýšlet.

Ve stejném roce zastupitelstvo obce, pod vedením starosty Michala Pokorného umožnilo na Parádnici deponii velkého množství zeminy, včetně nebezpečného odpadu za značně finančně nevýhodných podmínek pro obec. Parádnice se tak stala černou skládkou a tím byla znehodnocena významná retenční a akumulační funkce tohoto území. Toto byl tedy první nápad obce, jak s pozemkem naložit.

Ačkoli byla věc následně řešena státními orgány ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí) a vodoprávním úřadem a v roce 2011 bylo rozhodnuto o odstranění skládky na náklady obce, byla zemina přemístěna na příslušnou část pozemku vedle teras Parádnice a následně vymezena jako zastavitelná plocha Zo1. Obec tedy drobný příspěvek za umístění skládky od roku 2004 po letech několikrát přeplácí na nákladech za odstranění této skládky.

V roce 2012–2013 byl zadán a zpracován projekt Obnovy parku Parádnice, který však, až na drobné úpravy a výsadbu několika stromů nebyl realizován (dle informací mimo zastupitelstva došlo k realizace opravy teras zřejmě z dotace Letiště Praha, toto však nebylo možno ověřit). Každopádně část území – Parádnice s terasami se stalo několikrát místem konání veřejných kulturních akcí. Druhá část území – štěpnice zůstala zcela neudržovaná.

V období 2018–2022 došlo k realizaci první části projektu na obnovu štěpnice, která tak může sloužit veřejnosti jako park. Část Parádnice pak byla studií na nové centrum obce začleněna do okolí, přičemž dominantou tohoto území bude nová mateřská škola.

Zeptali jsme se starostky…

„Obci se podařilo v rámci soutěže 3 studií o architektonickou studii na Centrum obce získat koncepci budoucího rozvoje svého centra, vč. parku Parádnice. Společně byl vyhotoven i nový projekt mateřské školy a obec tak bude v budoucnu moci postupovat dle svých možností v realizaci plánu na obnovu svého centra. Studie byla úspěšně zaregistrována jako územně plánovací podklad a bude tak nutné jí v budoucím rozvoji respektovat.

V roce 2022 proběhla revitalizace štěpnice – dosud zanedbané zadní části parku Parádnice, jejíž krajinářská studie pracovala s realizací mateřské školky v její těsné blízkosti. Na jaře zde proběhly řezy starých vrb, pokácení starých uschlých stromů, úprava terénu, osetí nové trávy a vysázení cca 15 ovocných stromů, které již plodí. Dokončení revitalizace je naplánováno na podzim, kde bude vysázeno dalších cca 20-30 jabloní. Dosud nepřístupná štěpnice je připravena pro veřejnost již dnes a těší se na budoucí návštěvníky.“

MgA. Apolena Novotná, starostka

Zásadní kroky a rozhodnutí

V období 2002–2006

 • 2004 – Obec získává park Parádnice/štěpnice darem – obec obdržela pozemek parc. č. 100 o výměře 11.383 m2 (Parádnice/štěpnice) jako dar od společnosti Alfa Praha s.r.o. na základě Darovací smlouvy a smlouvy a spolupráci ze dne 16.3.2004 (bod 5.1.3.).
 • 2004 – Deponie velkého množství zeminy – obec na pozemku následně umožňuje deponii velkého množství zeminy („Obecní zastupitelstvo nemá námitky pro použití skládky jako deponii zeminy panem Kůstkou. Jedná se o množství cca 280 m3 za částku 50 Kč/m3. Po navožení daného množství bude částka uhrazena obci. Po odvozu materiálu pro terénní úpravy v okolí chaty bude tato částka vrácena. Před zahájením stavby bude provedeno místní šetření na místní komunikaci, kterou bude stavebník používat“). Obec tedy za poměrně nepatrnou částku cca 14.000,- Kč rozhodla o zásadní přeměně svého strategického pozemku zcela bez koncepce.
 • 2004 – Z parku se stává černá skládka – Z Parádnice se stává černá skládka, vč. umístění nebezpečného odpadu, což je následně řešeno státními orgány ČIŽP a vodoprávním úřadem.
Složení zastupitelstva
 • Pokorný Michal (starosta)
 • Mrázek Bohuslav (místostarosta do 7/2005)
 • Vyšínová Jana (místostarostka od 8/2005)
 • Blecha Zdeněk (do 11/2002)
 • Brávek Jiří (od 8/2005)
 • Brož Ivan
 • Brož Jiří
 • Hrdina Vojtěch (do 8/2005)
 • Kopinec Jan, Ing.

V období 2006–2010

 • V dostupných dokumentech nejsou uvedeny žádné aktivity obce v této oblasti.
Složení zastupitelstva
 • Zeman Antonín (starosta do 12/2007)
 • Mrázek Bohuslav (místostarosta do 12/2007)
 • Pokorný Michal (starosta od 1/2008)
 • Kupec Michal (místostarosta od 1/2008)
 • Brož Ivan, Ing., CSc.
 • Hajoš Michal, Ing.
 • Kopinec Jan, Ing.
 • Vyšínová Jana, Mgr. (do 12/2006)

V období 2010–2014

Předchozí zcela nekoncepční nakládání s pozemkem Parádnice, na němž byla v období starosty Pokorného umístěna skládka, musí následně po kontrole a rozhodnutí ČIŽP obec znovu řešit odstraněním skládky a obnovením parku Parádnice.

Složení zastupitelstva
 • Pokorný Michal (starosta do 6/2011)
 • Sládek Jan, Ing. (starosta od 6/2011)
 • Nováková Věra (místostarostka do 5/2012)
 • Šmardová Miroslava, Ing. (místostarostka od 5/2012)
 • Kupec Michal (do 9/2013)
 • Mrázek Bohuslav
 • Nyklas Jan
 • Picek František, MUDr.
 • Volková Věra, Ing.
 • Vondra Petr (od 9/2013)

V období 2014–2018

 • V dostupných dokumentech nejsou uvedeny žádné aktivity obce v této oblasti.
Složení zastupitelstva
 • Šmardová Miroslava, Ing. (starostka)
 • Mrázek Bohuslav (místostarosta do 3/2017)
 • Brož Jiří, Ing.
 • Cechel Jakub (od 5/2015)
 • Kopinec Jan, Ing.
 • Nyklas Jan
 • Picek František, MUDr. (do 5/2015)
 • Pokorný Michal
 • Sládek Jan, Ing.
 • Vondra Petr
 • Zeman Antonín (od 3/2017)

V období 2018–2022

Téma parku štěpnice je dále řešeno i v tomto volebním období.

 • 2019 – Architektonická studie – obec zadává architektonické studie na centrum obce – následně souhlasí, aby tato studie „Centra obce Statenice“ byla podkladem pro územní studii, pořízenou podle stavebního zákona. Vzniká návrh územní studie pro zastavitelnou plochu Z14 a zápis pořizovatelem Ing. Šímou do evidence územně plánovací činnosti.
 • 2021 – Odsouhlasen záměr realizace parku na štěpnici – Zastupitelstvo souhlasí se záměrem realizace parku na štěpnici dle studie „Parádnice/štěpnice“, vypracované Symbio studiem s podmínkou, že akce bude financována převážně z dotačních titulů (proti Pokorný, Šmardová)
 • 2022 – Realizace 1. etapy projektu – na jaře roku 2022 dochází k realizaci 1. etapy tohoto projektu, kde bylo na základě komunitního sázení vysazeno cca 15 ovocných stromů a odborníky ošetřeny staré vrby a další úpravy. 2. Etapa je plánovaná na podzim roku 2022.
Složení zastupitelstva
 • Novotná Apolena, MgA. (starostka)
 • Pokorný Michal (místostarosta)
 • Šanda Miroslav (místostarosta)
 • Brož Ivan, Ing., CSc. MBA
 • Cechel Jakub, Ing.
 • Mašek Dominik, Ing. Mgr.
 • Maxa Matěj
 • Šmardová Miroslava, Ing.
 • Trachta Jaroslav, Ing.